Disclaimer

 

Juridische informatie

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Cheops Technology NV geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de Cheops-website of de websites waarnaar zij een link leggen. De aansprakelijkheid van Cheops Technology NV voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Cheops Technology NV treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelen geenszins tussen u en die derden. Cheops Technology NV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Cheops Technology NV biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken. U kunt Cheops Technology NV niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s). De dienst- en productinformatie die Cheops Technology NV verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij Cheops Technology NV, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Cheops Technology NV verwerkt worden voor onder meer commerciële prospectie en promotie van Informaticadiensten of -producten, het beheer van het klantenbestand, (direct) marketing, public relations, activiteiten als tussenpersoon. U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van uw gegevens voor de genoemde doeleinden van commerciële prospectie. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt ze, in voorkomend geval, laten verbeteren.

U kunt zich bovendien wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Zetel van de vennootschap:

Cheops Technology NV, Prins Boudewijnlaan 49, 2650 Edegem, Belgium tel: +32 3 880 23 00, fax: +32 3 880 23 50, BE 438.846.311, RPR Antwerpen

Privacy

Cheops Technology NV respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de Cheops-website, en het gebruik dat Cheops van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.Cheops Technology NVgebruikt uw gegevens bijvoorbeeld om u de bevestiging van een e-mail toe te sturen, of om u de gevraagde info te bezorgen. Ze gebruiken ze ook voor hun marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van voor u geschikte diensten of producten. Maar ze verkopen geenszins uw info aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt binnen Cheops Technology NV. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft daarvoor enkel een brief te sturen naar Cheops Technology nv, Prins Boudewijnlaan 49, 2650 Edegem. Meer informatie over de aansprakelijkheid van Cheops Technology NV voor gegevens op de Cheops-website, over de intellectuele eigendomsrechten op de informatie op de Cheops-website en de bescherming van uw privacy vindt u onder onze Juridische Info.